>>-:- ปรัชญา:: "ผู้บริหารที่ผ่านการพัฒนาจะเป็นผู้บริหารที่ดี เก่ง แข็งแรง อดทน และสามารถบริหารงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบและเกี่ย่วข้องสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ"
หน้าหลัก|เวปลิงค์|เวปบอร์ด ผบต.18|เกี่ยวกับเวปนี้

วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

การจัดการความรู้ (KM)

การจัดการความรู้
(Knowledge Management-KM)
การจัดการความรู้ หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือ เพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ดังนั้นการจัดการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเอง เมื่อไรก็ตามที่มีการเข้าใจผิด เอาการ
จัดการความรู้เป็นเป้าหมาย ความผิดพลาดก็เริ่มเดินเข้ามา อันตรายทีจะเกิดตามมาคือ การจัดการความรู้
เทียม หรือ ปลอม เป็นการดําเนินการเพียงเพื่อให้ได้ชื่อว่ามีการจัดการความรู้เทานั้นเอง

ไม่มีความคิดเห็น: