>>-:- ปรัชญา:: "ผู้บริหารที่ผ่านการพัฒนาจะเป็นผู้บริหารที่ดี เก่ง แข็งแรง อดทน และสามารถบริหารงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบและเกี่ย่วข้องสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ"
หน้าหลัก|เวปลิงค์|เวปบอร์ด ผบต.18|เกี่ยวกับเวปนี้

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551

PMQAหลักทำ : 7 Category ::

1.การนำองค์กร
1.1. การนำองค์กร
1.2. ธรรมาภิบาล

2.การวางแผนเชิงกลยุทธ์
2.1.การจัดทำกลยุทธ์
2.2.การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

3.การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1.ความรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด
3.2.ความสัมพันธ์กับลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้า

4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้
4.1.การวัดและวิเคราะห์การดำเนินการขององค์กร
4.2.การจัดการสารสนเทศและความรู้

5.การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
5.1.ระบบงาน
5.2.การเรียนรู้และการสร้างแรงจูงใจ
5.3.ความผาสุกและความพึงพอใจของพนักงาน

6.การจัดการกระบวนการ

6.1.กระบวนการที่สร้างคุณค่า
6.2.กระบวนการสนับสนุน

7. ผลลัพธ์การดำเนินงาน
7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล
7.2 ผลลัพธ์ด้านคุณภาพ
7.3 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพ
7.4 ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาองค์กร

ไม่มีความคิดเห็น: