>>-:- ปรัชญา:: "ผู้บริหารที่ผ่านการพัฒนาจะเป็นผู้บริหารที่ดี เก่ง แข็งแรง อดทน และสามารถบริหารงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบและเกี่ย่วข้องสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ"
หน้าหลัก|เวปลิงค์|เวปบอร์ด ผบต.18|เกี่ยวกับเวปนี้

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2551

เอกสารจัดทำขณะบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่


เอกสารจัดทำขณะบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
----------------------------------

หัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อน หวัง หลัง ต่าง
๑.บริหาร กับ การจัดการ
๒.กระบวนการบริหารกับกระบวนการจัดการ
๓.ประเภทของแผนตามช่วงเวลา
๔.การประเมินแบบ Evaluation, Appraisal, Assessment
๕.องค์ประกอบสำคัญของการประเมิน
๖.การป้องกันผลลัพธ์แบบ Six Sigma
๗.แบบจำลอง CIPP
๘.Blueprint for Change
๙. BSC
๑๐. การปฏิรูประบบราชการไทย
๑๑.อุปสรรคสำคัญในการแข่งขันของภาครัฐ
๑๒.การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
๑๓.การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR. Scorecard
๑๔.ความสัมพันธ์ของ QC,TQC,TQM,MBNQA
๑๕. ความสัมพันธ์ของTQA กับPMQA
๑๖. SWOT Analysis
๑๗. SIPOC Model
๑๘. การประเมิน ADLI
๑๙. การประเมิน LeTCLi
๒๐. การบริหารเชิงยุทธศาสตร์
--------------------------------------------------------------------------














ไม่มีความคิดเห็น: