>>-:- ปรัชญา:: "ผู้บริหารที่ผ่านการพัฒนาจะเป็นผู้บริหารที่ดี เก่ง แข็งแรง อดทน และสามารถบริหารงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบและเกี่ย่วข้องสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ"
หน้าหลัก|เวปลิงค์|เวปบอร์ด ผบต.18|เกี่ยวกับเวปนี้

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2551

เอกสารจัดทำขณะบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่


เอกสารจัดทำขณะบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
----------------------------------

หัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อน หวัง หลัง ต่าง
๑.บริหาร กับ การจัดการ
๒.กระบวนการบริหารกับกระบวนการจัดการ
๓.ประเภทของแผนตามช่วงเวลา
๔.การประเมินแบบ Evaluation, Appraisal, Assessment
๕.องค์ประกอบสำคัญของการประเมิน
๖.การป้องกันผลลัพธ์แบบ Six Sigma
๗.แบบจำลอง CIPP
๘.Blueprint for Change
๙. BSC
๑๐. การปฏิรูประบบราชการไทย
๑๑.อุปสรรคสำคัญในการแข่งขันของภาครัฐ
๑๒.การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
๑๓.การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR. Scorecard
๑๔.ความสัมพันธ์ของ QC,TQC,TQM,MBNQA
๑๕. ความสัมพันธ์ของTQA กับPMQA
๑๖. SWOT Analysis
๑๗. SIPOC Model
๑๘. การประเมิน ADLI
๑๙. การประเมิน LeTCLi
๒๐. การบริหารเชิงยุทธศาสตร์
--------------------------------------------------------------------------


วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551

PMQAหลักทำ : 7 Category ::

1.การนำองค์กร
1.1. การนำองค์กร
1.2. ธรรมาภิบาล

2.การวางแผนเชิงกลยุทธ์
2.1.การจัดทำกลยุทธ์
2.2.การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

3.การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1.ความรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด
3.2.ความสัมพันธ์กับลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้า

4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้
4.1.การวัดและวิเคราะห์การดำเนินการขององค์กร
4.2.การจัดการสารสนเทศและความรู้

5.การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
5.1.ระบบงาน
5.2.การเรียนรู้และการสร้างแรงจูงใจ
5.3.ความผาสุกและความพึงพอใจของพนักงาน

6.การจัดการกระบวนการ

6.1.กระบวนการที่สร้างคุณค่า
6.2.กระบวนการสนับสนุน

7. ผลลัพธ์การดำเนินงาน
7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล
7.2 ผลลัพธ์ด้านคุณภาพ
7.3 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพ
7.4 ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาองค์กร